صمیمیت,شور و هیجان و تعهد
Love = Intimacy + Passion + Commitment

شور و هیجان:
:passion

از احساس و عا طفه انسانی نشات می گیرد.تمایل و جذبه ای که احساس را در گیر می کندو انسان احساس نزدیکی روحی و روانی با دیگری را تجربه می نماید.شور و هیجان ,در واقع تجربه یکسان گونه دو نفر در باب تمایلات عاطفی و احساسی نسبت به یکدیگر است که به صورت لبخندها,شادی ها,بی تفاوتیها ,حسرت ها,غمها و دلخوریها  تبلور می یابد.

صمیمیت:
:intimacy

از دو پایه عقل و احساس ریشه می گیرد .صمیمیت را می توان همگونی و تجانس با دیگری دانست که عقل ,تفکر و اندیشه بر ان صحه می گذاردو جاری شدن احساس را مشروعیت  می بخشد.در اینجا شاهد امیزه ای زیبا از عقل و احساس هستیم. اشتراک کار امد عقل و احساس.

تعهد:
:commitment

احساس انجام وظیفه نسبت به دیگریست.ادمی خویش را ملزم به انجام امور,تکالیف و وظایفی می داند که منجر به بهینه شدن شرایط برای دیگری گردد.تعهد در واقع احساس ضرورت  تلاش و کوشش برای بهتر شدن شرایط دیگریست.

در واقع "عشق" در جامعه شناسی یعنی آن ارتباط اجتماعی که در همان حال که چهره و قیافه دیگری از شور و هیجان بر می انگیرد, عقل به همگونی شخصیت ها مهر تایید زند و ضرورت التزام فراهم سازی شرایط مطلوب برای رشد طرفین, در آن ارتباط احساسی جریان یابد.

در بسیاری روابط ما شاهد تبلور یک یا دو تا از ویژگیهای مطرح شده به طور مجزا هستیم که متاسفانه به خطا عشق گفته شده اند.

نوشته شده در   شنبه 6 مرداد‌ماه سال 1386   توسط  مدیر وبلاگ   |  0 نظر